Регіональний офіс водних ресурсів

у Луганській області

ПОЛОЖЕННЯ

про РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

1. Загальні положення

 

1.1.           РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – РОВР у Луганській області) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

1.2.           РОВР у Луганській області області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, Сіверсько-Донецького БУВР та цим Положенням.

1.3.           РОВР у Луганській області у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує на території Луганської області, крім населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі – тимчасово неконтрольована територія), реалізацію державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства, вирішує питання щодо експлуатації державних меліоративних систем, та разом з органами виконавчої влади та іншими органами, підвідомчими установами питання щодо забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами.

1.4.         РОВР у Луганської області у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, розташованими в межах басейну, Басейновою радою, іншими організаціями, підприємствами і установами.

1.5.         РОВР у Луганській області є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Повна назва: РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: РОВР У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Юридична адреса: 92600, Луганська область, місто Сватове, вулиця Слобожанська, 186.

 

2. Основні завдання

2.1.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

2.2.  Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

2.3.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі в межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.   Функції

3.1.        Вносить пропозиції Сіверсько-Донецькому БУВР, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Луанської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.2.     Виконує у межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що знаходяться в оперативному управлінні РОВР у Луганської області.

3.3.    Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.4.   Бере участь у роботі Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, утвореної Сіверсько- Донецьким БУВР, забезпечує виконання її рішень у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.5.           Затверджує правила експлуатації міжгосподарської та внутрішньогосподарської меліоративної мереж на території Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.6.       Здійснює моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також грунтів у зонах впливу меліоративних систем.

3.7.     Надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення розділів «Поверхневі водні об’єкти» та «Водокористування» державного водного кадастру у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.8.  Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також координує роботу щодо спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд на них та надає в межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

3.9.      Забезпечує з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, грунтових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.10.      Здійснює аналіз технічного стану меліоративної мережі та гідротехнічних споруд, що перебувають у державній власності та знаходяться в оперативному управлінні організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, в межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.11.   Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території), інформує про результати Сіверсько-Донецьке БУВР, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.12.       У межах повноважень надає Сіверсько-Донецькому БУВР пропозиції щодо розроблення плану управління річковим басейном;

3.13.  Взаємодіє з Басейновою радою при здійсненні своїх повноважень у межах річкового басейну.

3.14.     Забезпечує роботу функціональної підсистеми противопадкових заходів Єдиної системи цивільного захисту у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території).

3.15.   Готує та подає на розгляд Сіверсько-Донецькому БУВР пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

3.16.  Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків паводків, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків у Луганській області (крім тимчасово неконтрольованої території), та надає інформацію Сіверсько-Донецькому БУВР.

3.17.      Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок у межах Луганської області (крім тимчасово неконтрольованої території) та подає їх на розгляд Держводагентству.

3.18.      Співпрацює з Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів у порядку, визначеному Держводагентством.

3.19.    За зверненням територіального органу Держводагентства надає пропозиції, висновки, рекомендації стосовно питань, що належать до компетенції територіального органу Держводагентства.

3.20.   Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706).

3.21.  Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт.

3.22.  Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними.

3.23.   Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно меж зон санітарної охорони водних об’єктів.

3.24.   Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок.

3.25.   Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в межах Луганської області та надає оперативну інформацію Сіверсько-Донецькому БУВР та Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки у межах Луганської області.

3.26.   Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.27.   Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії із ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

3.28.  Розробляє режими роботи для орендованих водних об’єктів та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно їх затвердження.

3.29.  Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди водних об’єктів.

3.30.   Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентству стосовно погодження документації із землеутрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом

України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству.

3.31.   Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат РОВР у Луганській області, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату РОВР у Луганській області, а також осіб, включених до кадрового резерву.

3.32.   Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.33.    Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю та підпорядкованих йому організацій.

3.34.     Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

3.35.    Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

4.  Права та обов’язки

 

4.1.          РОВР у Луганській області для виконання покладених на нього завдань має право:

4.1.1.   Подавати на розгляд Держводагентству пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих організацій;

4.1.2.  Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.3.   Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

4.1.4.    Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи;

4.1.5.    Організовувати і проводити внутрішній лабораторний контроль та брати участь у зовнішньому лабораторному контролі згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях;

4.1.6.      Виступати замовником та виконавцем робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту, а також технічного переоснащення природоохоронних, гідротехнічних та інших об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок

державного бюджету та інших джерел фінансування, а також здійснювати технічний та авторський нагляд за виконанням цих робіт;

4.1.7.   Здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством;

4.1.8.  Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених цим Положенням;

4.1.9.     Здійснювати діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів при виконанні лабораторних робіт згідно з чинним законодавством;

4.1.10.   Від свого імені укладати угоди, договори, набувати майнових та немайнових прав, нести зобов’язання, виступати позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, укладати мирові угоди;

4.1.11.       Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

4.2.   РОВР у Луганській області зобов’язаний:

4.2.1.   Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна;

4.2.2.   Утримувати у належному технічному стані об’єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі РОВР у Луганській області;

4.2.3.   Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України;

4.2.4.      Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

4.2.5.    Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління;

4.2.6.      Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами;

4.2.7.     Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства, Сіверсько-Донецького БУВР та підпорядкованих організацій;

4.2.8.    Забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5. Майно та кошти

5.1.    Майно РОВР у Луганській області складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається у самостійному балансі.

5.2.  Майно РОВР у Луганської області є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за РОВР у Луганській області, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому законодавством.

5.3.  Джерелами формування майна є:

–  кошти державного бюджету;

–  майно, передане РОВР у Луганській області Держводагентством;

–   безоплатна передача майна на баланс РОВР у Луганській області від юридичних та фізичних осіб;

–   інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України;

–  надходження від надання платних послуг та інші власні надходження.

5.4.   Фінансування РОВР у Луганській області здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

5.5.   Оплата праці працівників РОВР у Луганській області здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.6.    Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників РОВР у Луганській області (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.7.    РОВР у Луганській області володіє та користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні, а також користується відведеною йому землею у межах, встановлених законом, згідно з покладеними на нього завданнями.

5.8.  РОВР у Луганській області забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову, бюджетну та статистичну звітність, а також обо’язкову звітність згідно з законодавством.

5.9.  РОВР у Луганській області проводить перевірку та внутрішній аудит підвідомчих організацій у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.10.      Перевірки та аудит діяльності РОВР у Луганській області здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

6. Управління

6.1.       Держводагентство через Сіверсько-Донецьке БУВР здійснює управління та контроль за діяльністю РОВР у Луганській області з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

6.2.  Держводагентство:

6.2.1.    Призначає на посаду та звільняє з посади начальника РОВР у Луганській області шляхом укладення та розірвання з ним контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією;

6.2.2.    За поданням начальника РОВР у Луганській області погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника РОВР у Луганській області;

6.2.3.   За поданням начальника РОВР у Луганській області-призначає на посади та звільняє з посад начальників підпорядкованих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією;

6.2.4.    За поданням начальника РОВР у Луганській області погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера підпорядкованих йому організацій;

6.2.5.      Затверджує положення про РОВР у Луганській області та підпорядковані йому організації, зміни до них шляхом викладення їх у новій редакції, здійснює контроль за дотриманням вимог положень;

6.2.6.   Здійснює контроль за ефективним використанням майна, що є у державній власності і закріплене за РОВР у Луганській області;

6.2.7.    Затверджує штатний розпис та кошторис доходів і видатків на управління РОВР у Луганській області;

6.2.8.     Координує діяльність РОВР у Луганській області з питань регулювання і використання водних ресурсів та експлуатації меліоративних систем;

6.2.9.  Здійснює інші функції з управління, які визначені Положенням про Держводагентство та чинним законодавством.

6.3.   Координацію та контроль за діяльністю РОВР у Луганській області в частині управління водними ресурсами здійснює Сіверсько-Донецьке БУВР, відповідно до повноважень, наданих йому Держводагентством.

6.4.   РОВР у Луганській області очолює начальник.

6.5.  Начальник РОВР у Луганській області:

6.5.1.     Здійснює керівництво його діяльністю, представляє РОВР у Луганській області у відносинах з іншими органами, підприємствами установами і організаціями;

6.5.2.      Забезпечує виконання РОВР у Луганській області актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства;

6.5.3.     Несе відповідальність за виконання покладених на РОВР у Луганській області завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг;

6.5.4.    За погодженнням з Держводагентством призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника РОВР у Луганській області;

6.5.5.  Вносить пропозиції Голові Держводагентства щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників підпорядкованих організацій шляхом укладання та розірвання з ними, контрактів за погодженням із місцевою державною адміністрацією;

6.5.6.  Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера підпорядкованих організацій;

6.5.7.  Розподіляє функціональні обов’язки між заступниками начальника;

6.5.8.    Призначає на посади та звільняє з посад працівників РОВР у Луганській області, формує кадровий резерв;

6.5.9.    Приймає рішення про заохочення, накладання -стягнень на працівників апарату РОВР у Луганській області;

6.5.10.  Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на керівників підпорядкованих йому організацій;

6.5.11.     Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату РОВР у Луганській області, а також зміни до них, здійснює контроль за дотримання вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням;

6.5.12.   Укладає угоди (договори, видає довіреності, відкриває рахунки у Державній казначейській службі України) від імені РОВР у Луганській області;

6.5.13.   У межах своєї компетенції видає накази, дає вказівки, обов’язкові для працівників РОВР у Луганській області;

6.5.14.  Затверджує штатні розписи підвідомчих організацій;

6.5.15.      Розглядає матеріали внутрішнього аудиту, перевірок, звіти підвідомчих організацій, надає пропозиції Держводагентству за результатами дозгляду даних матеріалів;

6.5.16.   Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підвідомчих організацій;

6.5.17.    Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін до цього Положення.

6.6.    Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції РОВР у Луганській області, утворюється колегія у складі начальника (голови колегії) та заступників начальника РОВР у Луганській області. У разі потреби до складу колегії РОВР у Луганській області можуть входити керівники підпорядкованих організацій, а також у встановленому порядку інші особи. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу РОВР у Луганській області.

6.7.  Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у РОВР у Луганській області можуть утворюватись постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

6.8.      Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником РОВР у Луганській області.

6.9.    РОВР у Луганській області здійснює управління, координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і гідротехнічної меліорації земель таких організацій:

–  Луганське міжрайонне управління водного господарства;

–   Станично-Луганськ міжрайонні управління водного господарства.

6.10.         Права та обов’язки підвідомчих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Контроль за дотриманням вимог цих положень здійснює РОВР у Луганській області.

 

7.  Ліквідація та реорганізація

 

7.1.       Припинення діяльності РОВР у Луганській області відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

7.2.       У разі реорганізації РОВР у Луганській області всі права та обов’язки або їх частина переходять до іншої бюджетної неприбуткової організації або організацій, які є його правонаступниками, що виникли внаслідок такої реорганізації.

7.3.       У разі ліквідації РОВР у Луганській області активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства або зараховуються у дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства.

7.4.       У разі реорганізації або ліквідації РОВР у Луганській області працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України.

7.5.       Ліквідація РОВР у Луганській області здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

7.6.       Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

7.7.       Ліквідація вважається завершеною, а РОВР у Луганській області таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Прикінцеві положення

8.1.          Це Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8.2.          Зміни до цього Положення вносяться шляхом викладення йсго у новій редакції і затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

© 2020 Регіональний офіс водних ресурсів